Why do you build the Metropolitan Telethon home?

Why do you build the Metropolitan Telethon home?